Tăng an toàn vốn cho công ty bảo hiểm

Tăng an toàn vốn cho công ty bảo hiểm

Nếu dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) được thông qua, các doanh nghiệp ngành bảo hiểm sẽ phải đáp ứng đồng thời việc trích lập dự phòng nghiệp vụ và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm

Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) được xây dựng với mục tiêu hoàn thiện quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm; xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập của Luật Kinh doanh bảo hiểm với các văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội ban ...
  • :
  • :