Nhã nhạc cung đình Huế

Nhã nhạc cung đình Huế

Theo quy định, nhã nhạc dành riêng cho cung đình, do triều đình tổ chức thực hiện. Sau từ nhã nhạc, thêm từ cung đình cốt để rõ nghĩa, nhưng thực ra lại thừa.
  • :
  • :
Thời tiết